วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

อบรมควบคุมสัตว์

5-6 มิถุนายน 2553 เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่องการควบคุมสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมตามหลัก สากล ภายใต้โครงการเขตควบคุมประชากรและสุขภาพสัตว์ โดยความร่วมมือระหว่าง กลุ่มล้าน นาด็อกเรสคิว / ราชสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งอังกฤษ(RSPCA) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังความเมตตาโดยใช้สัตว์เป็นต้นแบบ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่