วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อบรม อสม ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

30 กันยายน 2557 ร่วมคณะทำงานระบาดวิทยา โรงพยาบาลเชียงดาว อบรมเพิ่มความรู้พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเชียงดาว

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประเมินงานโรคสุนัขบ้าโซนเหนือ

ร่วมคณะกรรมการฯออกประเมินภายในกลุ่มที่ 1 โซนเหนือ เพื่อติดตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 19 แห่ง ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2555

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

อบรมให้ความรู้และทักษะปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า 2555

ออกอบรมผู้ปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 2555 คือ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ / เทศบาลตำบลปิงโค้ง และเทศบาลตำบลเมืองงาย ( ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองงาย ) และ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ เพื่อเพิ่มฐานความรู้และทักษะปฏิบัติในการดำเนินงานด้านโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่เด็กนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน 5 โรงเรียน ได้แก่ รร.ชุมชนบ้านวังจ๊อม / รร.วัดจอมคีรี / รร. บ้านสบคาบ / รร.บ้านสบคาบสาขาแก่งปันเต๊า และ รร. บ้านแม่อ้อใน เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของยุวชนในชุมชน

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ออกนิเทศสร้างพื้นที่ปลอดโรคสุนัขบ้า

20 , 22 กุมภาพันธ์ 2555 ปศุสัตว์กลุ่มที่ 1 โซนเหนือ ออกนิเทศให้แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ 6 อำเภอ โดยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ใช้สถานที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว อันประกอบด้วย อ.เวียงแหง , อ.พร้าว และ อ.เชียงดาว และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ดำเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.ฝาง ประกอบด้วย อ. ไชยปราการ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประเมินพื้นที่ปลอดโรคสุนัขบ้า 2554

9 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จ.เชียงใหม่ ได้มาติดตามและฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง และ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว พร้อมให้คำเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมโรคพิษสุนัขบ้า 2 / 2554

6 มิถุนายน 2554 ประสานร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ปฏิบัติการทำหม้นสุนัข-แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของปี 2554

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมโรคพิษสุนัขบ้า 1/2554

12 พฤษภาคม 2554 ปฏิบัติการทำหมันสุนัข-แมว เพิ่อลดประชากรสัตว์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของปี 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง