วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ออกนิเทศสร้างพื้นที่ปลอดโรคสุนัขบ้า

20 , 22 กุมภาพันธ์ 2555 ปศุสัตว์กลุ่มที่ 1 โซนเหนือ ออกนิเทศให้แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ 6 อำเภอ โดยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ใช้สถานที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว อันประกอบด้วย อ.เวียงแหง , อ.พร้าว และ อ.เชียงดาว และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ดำเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.ฝาง ประกอบด้วย อ. ไชยปราการ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย