วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ประเมินพื้นที่ปลอดโรคสุนัขบ้า 2554

9 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จ.เชียงใหม่ ได้มาติดตามและฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง และ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว พร้อมให้คำเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมโรคพิษสุนัขบ้า 2 / 2554

6 มิถุนายน 2554 ประสานร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ปฏิบัติการทำหม้นสุนัข-แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของปี 2554