วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประเมินงานโรคสุนัขบ้าโซนเหนือ

ร่วมคณะกรรมการฯออกประเมินภายในกลุ่มที่ 1 โซนเหนือ เพื่อติดตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 19 แห่ง ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2555