วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

อบรมให้ความรู้และทักษะปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า 2555

ออกอบรมผู้ปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 2555 คือ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ / เทศบาลตำบลปิงโค้ง และเทศบาลตำบลเมืองงาย ( ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองงาย ) และ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ เพื่อเพิ่มฐานความรู้และทักษะปฏิบัติในการดำเนินงานด้านโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่เด็กนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน 5 โรงเรียน ได้แก่ รร.ชุมชนบ้านวังจ๊อม / รร.วัดจอมคีรี / รร. บ้านสบคาบ / รร.บ้านสบคาบสาขาแก่งปันเต๊า และ รร. บ้านแม่อ้อใน เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของยุวชนในชุมชน