วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อบรม อสม ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

30 กันยายน 2557 ร่วมคณะทำงานระบาดวิทยา โรงพยาบาลเชียงดาว อบรมเพิ่มความรู้พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเชียงดาว